به کسی عشق بورز که لایق آن باشد, نه تشنه ی آن زیرا هر تشنه ای روزی

سیراب می شود!

 

in the name of love


گل را برای مکانی


عشق را برای زمانی


تو را برای همیشه دوست دارم

 

 

 

گاهی انقدر غرق آرزویی که

 

نمیدانی

 

آرزوی کسی هستی

 

 

مي نويسم تا بماند...

روي برگ گل...

با قطرات باران...

حتي اگر ديده نشود...

تا با ديدگان روشنت...

وا‍‍‍ژگان نامرِِ‍‌ِيي را...

مريي كني...

 

 


به گل گفتم: "عشق چیست؟" گفت: "از من خوش بو تر است..."


به پروانه گفتم: "عشق چیست؟" گفت: "از من زیبا تر است..."


به شمع گفتم: "عشق چیست؟" گفت: "از من سوزان تر است..."


به عشق گفتم: "آخر تو چیستی؟" گفت: "نگاهی بیش نیستم

 

 

تا توانی رفع غم از چهره ی غمناک کن


در جهان گرياندن آسان است


اشکی پاک کن

 

 

مراقب افکارت باش ،    آنها  به گفتار تبدیل می شوند.


مراقب گفتارت باش ،     آنها  به کردار تبدیل می شوند.


مراقب کردارت باش ،    آنها  به عادت تبدیل می شوند.


مراقب عادتهایت باش،  آنها به شخصیت تبدیل می شوند.


مراقب شخصیتت باش ،  که سرنوشت ت

 

نمی دانم چرا امشب واژه هایم خیس شده اند

مثل آسمانی که امشب می بارد....

و اینک باران

بر لبه ی پنجره ی احساسم می نشیند

و چشمانم را نوازش می دهد

تا شاید از لحظه های دلتنگی گذر کنم

 

 

صداي جيرجيرك ها به گوش مي رسد


سكوت را نوازش مي دهند


و جاي خالي آدمهاي شب نشين را


با نگاهي معصومانه پر مي كنند

 

 

خاطرات مي گذرد...

كفش هاي قديمي را دور نريزيم...

شايد...

روزي به محله هاي قديمي سر زديم...